Nakryta Brita Drapa Tisk
31. 7. 2010 byla nakryta Brita Drapa psem Bady ze Svobodného dvora.